خیر و مصلحت بندگان

جنگ ]با دشمن[ بر شما مقرّر شده، و

حال آن که برایتان ناخوشایند است. و بسا

چیزی را خوش ندارید و آن برای شما

خیر است، وبسا چیزی را دوست دارید

و آن برای شما زیان دارد؛ وخدا ]مصلحت

شما را در همه امور[ م یداند و شما

نم یدانید(بقره 216)