تصویر فوق متعلق به بارش برف،این نعمت الهی در شهرک فاطمیه در زمستان جاریست،همان نعمتی که بارها و بارها برایش دعا می خوانیم،امّا به محض بارش آن هر کس به تناسب شغل خویش از این نعمت الهی می نالد.برخی رانندگان به شکلی و بعضی کارگران،کارمندان و ... به شکلی دیگر.خداوند متعال رحم کرد که اداره امور این هستی را به ما انسانها واگذار نکرد وگرنه خدا می داند چه بلایی بر سر این عالم می آوردیم!!!

شکر نعمت نعمتت افزون کند          کفر نعمت از کفت بیرون کند