گِله ای نیست.

همینطوری بگردیم !!  واینو بدانیم که آخرین مد کفن است.


اینَما تَکونُوا یُدرِککُمُ الموتُ وَلَو کُنتُم  فی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ(نساء،آیه 78.)

(هر کجا باشید مرگ شمارا فرا می گیرد اگرچه در کاخ های بسیار محکم.)