خادم الشهدا؛ عملیات محرم مجروح شد. طوری که دکترا ازش قطع امید کرده بودند .
 

خادم الشهدا؛ عملیات محرم مجروح شد. طوری که دکترا ازش قطع امید کرده بودند . حضرت فاطمه اومده بود به خوابش ، فرموده بود : «پسرم تو شفا گرفتی ، بلند شو. فقط باید قول بدهی که جبهه را ترک نکنی.» بعد از این خواب ، سر از پا نمی شناخت ... عملیات خیبر ، شد فرمانده گردان حضرت علی اکبر از بس حضرت زهرایی بود اسم گردانش رو عوض کرد گذاشت "یازهرا"
شهید که شد ایام فاطمیه بود ترکش خورده بود توی پهلوش ...
فرمانده گردان یازهرا تیپ 44 قمربنی هاشم شهید سید کمال فاضلی
شهادت 24/ 11/ 1364 والفجر هشت - فاو