کـاش روزی بنویسند به بـقـیـع،یک فراخوان کمک،طرح احداث ضـریـح...
کــاش روزی بنویسند به بـقـیـع،کارگران مشغولند، کار احداث ضـــریـــح...
کـاش روزی بنویسند به بقیع، مـهدی فاطمه(عج) آید به تماشای ضـریح...
کـاش روزی بنویسند به بقـیـع،فلش راهنما، مرقـد زهــرای(س) شفیــع...
دعـای امسال ما: الـلـهم عـجل لولیک الـفـرج
اللهـم اجـعل عـواقب امـورنا خیـرا...
اللـهم اغـفـر للمـومـنین والمـومــنـات