شهید رنجبر
۱. معبر به دل هزار مجنون زده ای / صد حجله ی رنگ رنگ گلگون زده ای

سی سال ز پرپر شدنت میگذرد / گویی که دوباره خیمه در خون زده ای
.
۲. از بام سحر همچو کبوتر پر زد / در مشرق دجله همچو گل پرپر زد

در مسلخ عشق رنجبر را دیدم / زد بوسه به خورشید و گل داور زد
.
۳. با نام شهید پرچم افراشته ایم / عمریست که حب شهدا داشته ایم

بر پیکر دیر آمده ات ای رنجبر / ((سی)) نسترن و لاله و گل کاشته ایم, (سی کنایه از سی سال گمنامی )...

4.من میروم اما تو بمان ای ایران / پیروز بمان و جاودان ای ایران

این حرف شهید رنجبر است ای مردم / "قربانی رهبرم! " بدان ای ایران!!

5.گر زاویه از غمش شده بارانی / با آمدنت زاویه شد نورانی

تا مقصد عرش بی امان تاخته ای / جان ها همه از آمدنت نورانی.

شعر از شاعر جوان   علی مطیع