منشور زندگی در منظر امام رضا(ع)

سبک زندگی اسلامی به چه معناست وآیا می توانیم نوعی سبک زندگی ازسیره وسخن امام رضا(ع) بیرون بکشیم و سرلوحه خود قرار دهیم

سبک زندگی ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را در دنیا شکل می دهد به عبارتی وقتی از چگونگی زیستن مومنانه سخن می گویند تمام مسائلی را که آدمی در متن زندگی با آن مواجه است باید مد نظر قرار داد و از این رو گستره سبک زندگی عرصه وسیعی از رفتار آدمی با خدا خود خانواده جامعه و حتی طبیعت را در بر می گیرد.

سبک زندگی با مفهوم عقل معاش که همان شیوه زیستن است یکسان است یعنی عقلی که به انسان می گوید چطور باید زندگی کرد کار کرد این عقل در راستای چگونگی تدبیر زندگی چاره اندیشی در باره معضلات و مشکلات زندگی تلاش برای هماهنگی با قوانین شرعی و سازگاری با آنها در سامان دهی زندگی مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به حیات مومنانه رهنمون کند این نوع عقل در این احادیث همان عقل معاش است بهترین دلیل بر زیادتی عقل حسن تدبیر است. نیز بنگرید به این سخن امام رضا (ع)مهربانی با مردم نیمی از عقل است سبک زندگی اسلامی و عقل معاش توجه به اجرای اسلام با همه ابعاد آن در تمام عرصه های زندگی ادمی است و می توان در بسته بندی مشخص و با ملاحظه ارتباطات سه گانه انسان با خدا و خود و خلق زندگی مومنانه ای ساخت و با تکیه بر متن سخن و سیره معصومان شیوه زیستن را مشق کند

منبع تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی