یادواره شهید محله ،افتخار کوچه آبروی محله توسط پایگاه مثاومت بسیج صاحب الزمان (عج) ، پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) و حوزه شهید بهشتی برگزار گردید.

برگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهیبرگزاری یادواره شهید محله،آبروی کوچه،افتخارمحله شهید محسن روزبهی