اولین موجود عالم که باعث اختلاف و نژاد پرستی شد شیطان بود پس ما که اشرف مخلوقات هستیم چرا؟"

دریافت

گوش کنید